שימו לב : התקנון של תשפ"ב בהמשך 

תקנון תשפ"ג 2022-2023 

תקנון לצהרונים לשנה"ל תשפ"ג

1. ימים ושעות הפעילות

א. בימים א`-ה` משעה 14:00 ועד השעה 17:00, איחורים תכופים יחויבו הוצאה מהצהרון.
ב.בחוה"מ סוכות יפעלו הצהרונים במתכונת מצומצמת- במספר מוקדים הידועים מראש, אותם נפרסם בלוח החופשות. בין השעות 7:30 – 13:00 לא כולל ארוחת צהרים. (בימים אלו נא לשלוח עם הילד/ה ארוחת עשר).
ג. בימי חופשה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים ,בהתאם ללוח החופשות (יפורסם בתחילת השנה) בין השעות 07:30 – 16:30/16:00 (בימים אלו נא לשלוח עם הילד/ה ארוחת עשר).ובכפוף להחלטות ממשלה/רשות/החברה למתנ"סים
ד. בימים בהם הפעילות הפורמאלית של הגן/ ביה"ס מסתיימת מוקדם עקב מסיבות/ אירועים/ יום הורים וכד`.יפעל הצהרון במתכונת מותאמת עם הודעה מראש.
ה. בצהרון ישולבו שתי יחידות העשרה שיופעלו על ידי גורם חיצוני או ע"י צוות הצהרון.

2. חודשי הפעילות

 • הפעילות תחל מתחילת שנת הלימודים , בהתאמה לפעילות של מערכת החינוך.
 • בגני טרום טרום חובה יתקיים צהרון בימי ההסתגלות בהדרגה בהתאמה לגן הבוקר.
  פעילות מלאה בצהרון מסיום ימי ההסתגלות.
 • לוח חופשות / פעילות מפורט יפורסם באתר האינטרנט של המתנ"ס.
 • בגני הילדים מעבר ממסלול של 10 חודשים למסלול של 10 חודשים עד יוני 23 + קיטנת יולי יתאפשר עד ה- 30/9/22.
 • בגני הילדים שנת הפעילות 1/9/2022 עד סוף יוני 23 ,לנרשמים לקיטנה עד סוף יולי 23

אמצעי התשלום
א. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המתנ"ס את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי קדימה ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2022 ועד חודש יוני/ יולי 2023 כולל .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
ב. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
ג. אנו מסכימים כי המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
ד. ידוע לנו כי המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
ה. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.
במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪ לכל רבע שעה.
ו. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב למתנ"ס אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב, ותאריך פירעון החוב ירשם כתאריך הרישום לצהרון.

3. אופן והסדרי התשלום

א. דמי קדימה בסך – 100 ₪ יגבו במעמד הרישום .סכום זה יופחת מסכום החודש הראשון ויוחזר במידה ולא נפתח צהרון בגן הבוקר בו הילד שוהה או בגן הסמוך לו וההורים אינם מעוניינים בסידורי הסעה/הולכה.
ב. לא יבוצעו החזרי תשלום על ההפרשים בגין מעבר בין המסלולים השונים, לאחר ה- 30/9/22.
ג. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי / הוראת קבע.
ד. התשלום הינו עבור המסלול אותו בחרתם, כאשר התשלום הראשון ינוכה בחודש 1/9/2022
ה. למשלמים בכרטיסי אשראי, חשבונכם יחויב באופן אוטומטי ע"פ פרטי הכרטיס בו שולמו דמי הרישום החל מחודש ספטמבר ואילך, זאת בתנאי שלא הוגשה כל בקשה אחרת על טופס בקשה מסודר בכתב למזכירות המתנ"ס או לצור קשר באתר המתנס.
ו. למשלמים בהוראת קבע- התשלום יחויב ב- 16 או 28 לכל חודש.
ז. לא נקבל ילד/ה לצהרון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד המלא.

4. ביטול צהרון

א. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה. משתתף אשר מסכן את עצמו או את סביבתו ופוגע בפעילות הקבוצתית בצהרון, צוות ניהול הצהרון ומנהל המתנ"ס מוסמכים להחליט על המשך השתתפותו/ הוצאתו מהצהרון. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון. בשלב א`- הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב`- המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע ממועד השינוי המבוקש
ב. במקרה של ביטול צהרון - יחויבו דמי ביטול ל- 5% מערך התשלום השנתי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
ג. ביטול צהרון יכנס לתוקף ב-1 או ב-16 בכל חודש.
ד. הודעה על עזיבה תעשה בכתב בלבד! ,לצור קשר באתר המתנ"ס
הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול צהרון, הודעה לא יאוחר משבוע מהמועד המבוקש
ה. פקס: 7341822, דוא"ל עפ"י המתחמים.
ט.ט. חובה – ט.חובה למאירה עפרי -[email protected]

ו. במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש!
ז. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש שלאחריו.
ח. אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.
החל מתאריך – 1/4/2023 אילך, לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים, המשתתף יחויב בתשלום שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים.

5. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס

א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, מזג אוויר וכד` במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגן הימים שבהם לא פעל הצהרון. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני הילדים.
ב. במקרה של שביתה מלאה, יבדוק צוות הצהרון אפשרות להפעיל את המסגרות החל מהיום השלישי לשביתה פעילות בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 07:30 ועד לשעה 16:30.בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בעלות של 60 ₪ ליום. זאת על בסיס רישום מוקדם.
ג. במהלך מגיפה בריאותית כקורונה, הצהרון יפעל בכפוף להנחיית המדינה/ הרשות והמתנ"ס.
המתנ"ס מתחייב ליידע את ההורים בנהלי ההפעלה הנכונים לכל תקופה.
כל עוד המסגרת פועלת והצוות מחויב בעבודה או בשהייה ביתית קצרת מועד בתשלום עפ`י הנחיות המדינה. לא יבוצעו החזרי תשלום להורים אלא אם המדינה תגדיר מתכונת אחרת.
יחד עם אם ניתן יהיה לעצור תשלומים בגין פעילות משתנה המתנ"ס ישיב את חלקו היחסי של התשלום המשתנה שלא בוצע להורים
ד. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך.
המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי הרשות או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס/ איחוד מסגרות בוקר.

6. שיבוץ לצהרוני הגן ותנאים כללים

א. השיבוץ לצהרונים נעשה עפ"י השיבוץ הראשוני של גני העירייה
ב. על ההורה לעדכן את המתנ"ס בכל ביצוע שינוי בשיבוץ של מסגרות החינוך.
ג. מעבר בין הגנים לאחר השיבוץ הראשוני אינו מבטיח מקום בצהרון גן הבוקר, אלא על בסיס מקום
פנוי.
ההרשמה היא בשיטת – "כל הקודם זוכה". פתיחת צהרון מותנית במספר מינימאלי של 22 ילדים. במידה והצהרון המבוקש לא יפתח ולא ימצא פתרון חלופי לשביעות הלקוח, יוחזרו דמי ההרשמה והוראת קבע/כרטיס אשראי יבוטלו.
ד. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור את הצהרון אם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים יהיה פחות מ- 22, לאחר מתן הודעה להורים של 30 יום מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או קבלת פיצוי כלשהו.
ה. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לצרף קבוצות סמוכות עד ל-35 ילדים על פי התקן של משרד החינוך על מנת לתת מענה לגנים בהם לא הייתה הרשמה מספקת לפתיחת קבוצה. האיחוד יכלול קבוצות רב-גילים ושילוב בין החינוך הממלכתי /הממלכתי דתי/ חינוך מיוחד. במקרה של שילוב תיתכן פיצול הפעילות ל-2 יחידות שנתיות ב-2 המסגרות המזינות.

7. הצהרת בריאות

א. ההורים מצהירים כי בריאות הילד/ה תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ב. הורים ימסרו לצוות המתנ"ס. מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל/ת הילד/ה, בצירוף מסירת מידע מדוייק,
כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד/ה לצהרון.
ג. ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות. במידה וקיימות מגבלות רפואיות, ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת הילד/ה עם המוגבלות הרפואית לצהרון.
ד. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגישים לא טוב,סובלים מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותניית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה החולה ו/או לא מרגיש טוב בזמן הצהרון.
ה. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.
ו. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו חש בטוב חלה על ההורים בלבד.
ז. הורי ילדים השייכים לחינוך המיוחד יתבקשו כתנאי השתתפות על פי צורך לחתום על טופס ויתור סודיות שיאפשר לצוות הצהרון לתת את המענה המלא לצרכי הילד/ה


תקנון לפעוטון אלונים לשנה"ל תשפ"ג

מסגרת הפעילות
א. פעוטון "אלונים" יפעל בימים א`-ה` בין השעות 7:30- 17:00 / 7:30- 13:00 .כולל ארוחת בוקר וצהריים, ו-2 חוגי העשרה שיופעלו על ידי גורם חיצוני או צוות הפעוטון.
ב. ביום שישי בין השעות 7:30- 12:00
ג. פעוטון "אלונים" יפעל מתאריך 1.9.2022 עד 8.8.2023 בהתאם ללוח חופשות מפורט שיחולק בתחילת השנה ויפורסם באתר האינטרנט של המתנ"ס.
ד. אנו מתחייבים לשלם למתנ"ס בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמסגרת לאחר שעות הסגירה, סך של 30 ₪ עבור רבע שעת איחור או חלק ממנה. (מלבד מקרים חריגים).
ה. פתיחת הפעוטון מותנית במספר מינימאלי של ילדים. דמי ההרשמה ע"ס 250 ₪ לא יוחזרו תשלום המקדמה ע"ח ספטמבר 2021 ע"ס 750 ₪
ו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור את הפעוטון אם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים יקטן, לאחר מתן הודעה להורים של 30 יום.
ז. ביטול ההרשמה ניתן עד ל30/5/2022 – לאחר תאריך זה לא תוחזר המקדמה ע"ח חודש ספטמבר 750 ₪. דמי ההרשמה ע"ס 250 ₪ לא יוחזרו .

אמצעי התשלום
א. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המתנ"ס את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי רישום ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2022 ועד חודש אוגוסט 2023 כולל. התשלום ייגבה ב-11 תשלומים עבור 12 חודשים ויסתיים ביולי 2023 .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
ב. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
ג. אנו מסכימים כי המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
ד. ידוע לנו כי המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
ה. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב למתנ"ס אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב, ותאריך פירעון החוב ירשם כתאריך הרישום לצהרון.

אופן והסדרי התשלום
ו. דמי הרישום בסך – 250 ₪ יגבו במעמד הרישום .סכום זה אינו מופחת מהסכום הגלובלי ואינו ניתן בחזרה.
ז. המתנ"ס יגבה תשלום מקדמה בסך של 750 ₪ ע"ח ספטמבר 2022, שיגבה במעמד הרישום.
ח. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי / הוראת קבע.
ט. התשלום הינו עבור המסלול אותו בחרתם, כאשר התשלום הראשון יתבצע ב 28.8.22 עבור חודש ספטמבר 2022 .
י. למשלמים בכרטיסי אשראי– חשבונכם יחויב באופן אוטומטי – ע"פ פרטי הכרטיס בו שולמו דמי הרישום החל מחודש ספטמבר ואילך, זאת בתנאי שלא הוגשה כל בקשה אחרת על טופס בקשה מסודר במזכירות המתנ"ס.
יא. למשלמים בהוראת קבע- התשלום יחויב ב- 16 או 28 לכל חודש.
יב. התשלום השנתי יגבה ב- 11 תשלומים שווים עבור 12 חודשים.
לא נקבל ילד/ה לפעוטון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד המלא.

5. הפסקת פעילות בפעוטון
א. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בפעוטון מסיבות אי התאמה. משתתף אשר מסכן את עצמו או את סביבתו ופוגע בפעילות הקבוצתית בצהרון, צוות ניהול הפעוטון ומנהל המתנ"ס מוסמכים להחליט על המשך השתתפותו/ הוצאתו. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בשלב א`- הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב`- המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע
ב. ביטול השתתפות אפשרי רק עד ל- 25 לכל חודש עבור החודש העוקב. במקרה של ביטול- יחויבו דמי ביטול של 5% מערך התשלום השנתי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
הודעת ביטול ניתן להעביר רק עד סוף מרץ 2023 .לאחר מועד זה לא יתקבלו הודעות ביטול והלקוח יחויב עבור הרשמתו עד תום שנת הפעילות
ג. הודעה על עזיבה תעשה בכתב בלבד! , למשרד המתנ"ס כשבועיים לפני מועד הביטול פקס: 7341822, דוא"ל: [email protected] חובה לקבל אישור על קבלת המייל.
ד. הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול.
ה. במקרה של עזיבה מידית תחויב עבור כל החודש!
ו. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש שלאחריו/ או ב-16 לחודש שלאחריו תלוי במועד קבלת ההודעה..
ז. אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.
ח. במקרה של ביטול רישום לפני תחילת שנת הלימודים, עד 30/5/2022 יתאפשר החזר כספי, מלבד דמי הרישום.
ט. בכל מקרה של ביטול/ פרישה לא יוחזרו דמי הרישום בסך 250 ₪ . ביטול מאוחר מה – 30/5/22 לא יוחזרו דמי הרישום והמקדמה.

6. הצהרת בריאות
א. ההורים מצהירים כי מצבו ההתפתחותי של הילד/ה, הן פיזי והן נפשי הינו תקין מכל המבחינות ומתאים לגילו, והם ימציאו למתנ"ס אישור רפואי, כפי שיידרש.
ב. אין לשלוח ילד חולה לפעוטון. או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
ג. חזרת הילד מחופשת מחלה מותנית בהצגת אישור רפואי.
ד. ידוע לנו כי לא ת/יוכל להתקבל לגן ללא אישור רפואי.
ה. ילד/ה הזקוק לסיוע מיוחד על מנת להשתלב בקבוצה – תהיה במימון ההורים.

7. מגיפה בריאותית
במהלך מגיפה בריאותית כקורונה – הפעוטון יפעל בכפוף להנחיות המדינה/ רשות מקומית החברה למתנסים והמתנ"ס.
המתנ"ס מתחייב ליידע את ההורים בנהלי ההפעלה הנכונות לכל תקופה. החזרים יבוצעו רק בכפוף להנחיית המדינה


תקנון מעון רימון על פי תקנות התמ"ת משרד העבודה

לאתר משרד העבודה והרווחה בנושא מעונות יום לחצו כאן >

לידיעתכם, מעונות היום והמשפחתונים שבפיקוח נדרשים לספק לכם ולילדיכם תנאים הולמים כנדרש על פי כללי ונוהלי האגף למעונות יום ומשפחתונים.
זכויות אלו מגיעות לכם גם אם חתמתם על הסכם שבו נאמר אחרת.

שכר הלימוד
שכר הלימוד למסגרת הינו מפוקח. הסכום המעודכן מפורסם באתר.
כל דרישה לתשלום מעבר לשכר הלימוד הבסיסי אינה אפשרית, אלא אם נעשתה בהסכמתם של כל ההורים בכתב, ורק אחרי קבלת הילדים למעון, על פי נוהל חריגה מסל שירותים.
באפשרותכם להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד.
שכר הלימוד השנתי ייגבה ב-11 תשלומים שווים עבור 12 חודשים.

זמני הפעילות והחופשות
זמני הפעילות והחופשות נקבעים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים, ומפורסמים באתר.
ימי הסתגלות בתחילת שנת הלימודים מתקיימים רק עבור ילדים חדשים. ילדים שכבר היו במסגרת חינוכית בשנה הקודמת ישהו במסגרת החינוכית במתכונת של יום לימודים מלא כבר מהיום הראשון.

מספר ילדים בכיתה
לכל כיתת מעון נקבע מספר ילדים מירבי, המפורט ב"אישור התפוסה" של הארגון. אתם רשאים לדרוש מהמסגרת המפעילה את אישור התפוסה.

השגחה במעון
בכל שעות הפעילות, כולל בשעות המנוחה והשינה, נדרשת השגחה של איש צוות. ההשגחה צריכה להיות גם במבנה וגם בחצר.
אם הילד או הילדה אינם מעוניינים לישון, יש לאפשר לו פעילות שקטה שלא תפריע לשאר הילדים, ומצד שני תתאים לצרכיו.

תזונה
תפריט הארוחות חייב להיות מפורסם בלוח המודעות להורים, חתום בחתימת תזונאי/ת מוסמך/ת.

בטיחות
האגף למעונות יום ומשפחתונים מקפיד על ביצוע בקרה בטיחותית באמצעות מומחי בטיחות בכלל המסגרות ודורש מהארגונים המפעילים לתקנם באופן מיידי.
אם זיהיתם מפגעי בטיחות שעלולים לסכן את שלומם, בריאותם ובטיחותם של הילדים עליכם לפנות להנהלת המעון בדרישה לתיקונם או הסרתם באופן מיידי. במקרים בהם אין היענות ניתן לפנות לאגף למעונות יום ומשפחתונים.

הסביבה החינוכית והטיפולית
הסביבה החינוכית והטיפולית במסגרת החינוכית צריכה להיות מותאמת לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, בהתאם לשכבת הגיל שלהם.
הגירויים הנמצאים בסביבה החינוכית והטיפולית צריכים להיות נגישים לילדים, מותאמים התפתחותית ועונים על הצרכים המוטוריים, הקוגניטיביים והרגשיים של הילדים.

פעילות בזמן מגיפה בריאותית כקורונה
המעון יפעל בכל עת בכפוף להנחיות המדינה /הרשות המקומית/החברה למתנסים והמתנ"ס.
המתנ"ס מתחייב ליידע את ההורים בנהלי ההפעלה הנכונים לכל תקופה.
החזרים יבוצעו רק בכפוף להנחיות המדינה.


תקנון חוגים – ומועדוני הנוער

מסגרת הלימוד/פעילות
1. שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב- 1.9.2022 ותפעל עד ה- 30.6.2023, (חוגי מוסיקה וחוגים נוספים פועלים עד ה- 31.7.23 / 31/8/23 (בכפוף למפורט באתר.)
2. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.
3. חוגים שיפעלו גם בחודש יולי - התשלום יהיה עבור 11 חודשים.חוגים שיפעלו גם בחודש אוגוסט התשלום יהיה עבור 12 חודשים
4. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו.
5. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.
6. ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
7. במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
8. אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית.
9. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות / טיול במועדוני הנוער בעלות הוצאות ההכנה. הערכות והתחייבות לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות להודעת הביטול.

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לחוג /מועדון נוער מהווה הסכמה מצידכם לאמור להלן.
מסגרת הלימוד
1. שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב- 1.9.2022 ותפעל עד ה- 30.6.2023, (חוגי מוסיקה וחוגים נוספים פועלים עד ה- 31.7.23 בכפוף למפורט באתר.)או עד סוף אוגוסט
2. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.
3. חוגים שיפעלו גם בחודש יולי - התשלום יהיה עבור 11 חודשים. וחוגים שיפעלו גם באוג התשלום יהיה עבור 12 חודשים.
4. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו.
5. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.
6. ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
7. במקרה של ביטול מפגש על ידי המתנס יקבע מועד חלופי- החזר מפגש עד סוף 31/7/23. המשתתפים יעודכנו על המועד החלופי. במידה ולא יתקיים מועד חלופי יבוצע החזר עבור אותו מפגש
7. במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
8. אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית.
9. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות / טיול במועדוני הנוער בעלות הוצאות ההכנה. הערכות והתחייבות לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות להודעת הביטול.
10. הרישום למועדוני הנוער – תשלום דמי חבר, דמי חבר לא יוחזרו אלא אם הביטול בוצע תוך 14 יום ממועד הרישום של החניך בין אם החל מתן השרות ובין אם לוא.

תנאי השתתפות
1. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות.
2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2023 .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
3. כל כניסה לחוג מותנית באישור ממזכירות המתנ"ס, המציין כי המשתתף נרשם לחוג .
4. משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למתנ"ס ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג.
5. אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.

תשלום
1. התשלום לחוגים יעשה באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
2. את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה.
3. התשלום הראשון בחוגים יגבה בחודש ספטמבר 2021
4. אי תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה.
5. משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
6. התשלום לפעילות חברתית במועדוני נוער יהיה בתשלום אחד בלבד.

הנחות
1.הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 5% לחוג שני 10% לחוג שלישי ומעלה הזול מבניהם. הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.
2. שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת 10% מהעלות החודשית. ההנחה תינתן אך ורק אם ההשתתפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות, משמע 10 חודשי פעילות לפחות. לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה.
3. לא יינתנו הנחות, ללהקות מחול , נבחרת התעמלות, להקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות, נבחרות האקרובטיקה , שובבי הגבעה ,אלי שיר, סטודיואים לחיות נכון, מועדוני הגיל השלישי אביבים וסביונים וקבוצת יזמות 55 פלוס.
4. השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
5. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

ביטולי חוגים
1. ביטול חוג/סדנא יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, למתנ"ס גבעת שמואל פקס 03-5322745, אנא ודאו כי הגיע הפקס. או למייל [email protected] או דרך צור קשר באתר המתנ"ס.לא ניתן לבטל חוג או לעבור
מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית!
2. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המקצועי בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.
3. ביטול חוג יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב . העזיבה תתקבל ב- 15 או ב-30 לחודש.
4. המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העיסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט בחודש ספטמבר 2021.

מעבר מחוג לחוג
1. מעבר מחוג לחוג יעשה בכתב בלבד, למזכירות לפקס 03-5322745, אנא ודאו כי הגיע הפקס.או למייל [email protected] או בצור קשר באתר המתנס
2. ניתן לעבור מחוג לחוג אך ורק בתחילת כל חודש ובהודעה מראש, על בסיס מקום פנוי ובאישור הרכז/ת.
3. לא ניתן להיכנס לשיעור ניסיון במהלך השנה ללא אישור הרכז המקצועי.
4. במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסומים באתר האינטרנט של המתנ"ס. מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל ו/או מבזה.- במידה ואינך מעונין נא לפנות בכתב למתנ"ס - [email protected]


תקנון הקונסרבטוריון תשפ"ג

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים המפורטים .רישום לחוג מהווה הסכמה מצידכם לאמור

מסגרת הלימוד
1. משך שנת הלימודים החל מיום 1.9.22-31.7.23.
2. לוח חגים ומועדים נלקחו בחשבון בחישוב עלות (לוח חופשות מצורף).
3. הנהלת הקונסרבטוריון שומרת לעצמה הזכות להעביר מקבוצה לקבוצה וזאת משיקולים מקצועיים.
4. בכל מקרה של שינוי בהרכב הקבוצה רשאית ההנהלה לצרף את התלמיד/ה לקבוצה מתאימה
לרמתו/ה או לחילופין לשנות את שכר הלימוד בהתאם.
5. פתיחת כל קבוצת לימוד מותנית במספר מינימום של משתתפים.

ח י ס ו ר י ם
1. כל שעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובתו, למעט מקרה של מחלה בו יידרש התלמיד להציג אשור רפואי ולהודיע על אי הופעתו לשיעור לפחות יום קודם.
2 במקרה של היעדרות תלמיד מסיבות מחלה משבועיים ומעלה, יזוכה התלמיד במחצית שכר הלימוד עבור תקופת המחלה, וזאת לאחר המצאת אישור רפואי מתאים.
3. במקרה של היעדרות תלמיד משעורים מכל סיבה אחרת לא יינתן זיכוי משכר הלימוד.
4. שעור המתבטל מצד המורה או המוסד יינתן במועד אחר בתאום עם התלמיד.

תנאי הרשמה ותשלום
1. עלות שעורי הנגינה כוללים דמי ביטוח עבור התלמיד, הוצאות רישום התלמיד, קונצרטים תעודות וכיו"ב. התשלומים ייעשו בהוראת קבע או באשראי החל מיום 1.9.21-31.7.22.
2. תשלום שכר הלימוד אינו כולל ספרי לימוד או חוברת נגינה מכל סוג שהוא.
3.. אי תשלום הלימוד במועד, יחויב בריבית והפרשי הצמדה מלאים.

הנחות
1.הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 5% לחוג שני 10% לחוג שלישי ומעלה הזול מבניהם. הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.
2. שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת 10% מהעלות החודשית. ההנחה תינתן אך ורק אם ההשתתפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות, משמע 11 חודשי פעילות. לידיעתכם אין כפל הנחות!!
3. משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה לא יינתנו הנחות, ללהקות מחול , נבחרת התעמלות, להקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות, נבחרות האקרובטיקה , שובבי הגבעה ,אלי שיר, סטודיואים לחיות נכון, מועדוני הגיל השלישי אביבים וסביונים וקבוצת יזמות 55 פלוס.
4. השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
5. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

ביטולי חוגים
1. ביטול חוג יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, למתנ"ס גבעת שמואל פקס 03-5322745, אנא ודאו כי הגיע הפקס. או למייל [email protected] או דרך פנייה בכתב בצור קשר באתר המתנ"ס. לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית!
2. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המקצועי בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.
3. ביטול יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב . העזיבה תתקבל ב- 15 או ב-30 לחודש.
4. המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העיסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט בחודש ספטמבר 2021
5. ללא הודעת הורה בכתב לצור קשר באתר על סיום הלימודים תראה ההנהלה את התלמיד כממשיך לימודים לכל דבר.

תקנון המתנ"ס תשפ"ב 2021-2022

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים .רישום לפעילות מהווה הסכמה מצידכם לאמור להלן.

מסגרת הפעילות
המתנס פועל בכפוף להנחיות מתווי הקורונה המתעדכנים מעת לעת. אנו מחויבים לעשות ככל הניתן לקיים את ההנחיות העדכניות לכל תחום ומבקשים מכם לסייע בידנו לעמוד במשימה לתועלת הצבור כולו.
אנו כאן על מנת להעניק לתושבי העיר פעילויות חברתיות, פנאי, העשרה, חינוך משלים ועוד מכל הלב על מנת לסייע גם בימי שגרת קורונה שיעברו על כולנו בחיוך ובבטחון.
נא המעיטו בכניסת מלווים למתחמי הפעילות וקחו בחשבון שהמלווים יידרשו לעמוד בהנחיות באותה עת.
ילדים מגיל 7 מחויבים במסכות פה ואף.

1. שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ב- 1.9.2021 ותפעל עד ה- 30.6.2022/31.7.22 (בכפוף למפורט באתר.)
2. חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות. לוח החופשות השנתי יפורסם באתר בתחילת שנה"ל.
3. חוגים שיפעלו גם בחודש יולי - התשלום יהיה עבור 11 חודשים.
4. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. אם מספר המשתתפים בחוג ירד במהלך השנה ממספר זה, תעמוד למתנ"ס הזכות לבטלו.
5. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.
6. ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
7. במקרה של ביטול חוג מיוזמת המתנ"ס, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
8. אנא הקפידו לעדכן את מזכירות המתנ"ס בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל
מסרונים וכתובת מייל העדכנית.
9. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינוי תנאים לא צפוי בפעילות / טיול במועדוני הנוער בעלות הוצאות ההכנה. הערכות והתחייבות לפעילות .הודעה על כך תימסר להורים בסמיכות להודעת הביטול.

תנאי השתתפות
1. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתפים המפריעים לפעילות ללא החזר כספי.
2. שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2022 .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
3. כל כניסה לחוג מותנית באישור ממזכירות המתנ"ס, המציין כי המשתתף נרשם לחוג .
4. משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למתנ"ס ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג.
5. אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.
6. הורים מתבקשים להקפיד על תנאי הבדוד ולא להפנות משתתף לפעילות במועד בו נדרש לבדוד.

תשלום
1.התשלום לחוגים יעשה בתחילת כל שנה מראש באמצעות הוראת קבע, כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
2. את התשלום בגין הפעילות בחוגים ניתן לשלם בתשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה.
3. התשלום הראשון בחוגים יגבה בחודש ספטמבר 2021
4. התשלום הראשון בצהרונים יגבה בחודש ספטמבר 2021
5. אי פרעון תשלום במועד יחויב בריבית והפרשי הצמדה.
6. משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
7. התשלום לפעילות חברתית במועדוני נוער , חברות במועדוני הגיל השלישי יהיה בתשלום אחד
בלבד.

הנחות
1. הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 5% לחוג שני 10% לחוג שלישי ומעלה הזול מבניהם. הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.
2.שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת 50% מספטמבר 2021 ו 10% מהעלות החודשית עד תום שנת הפעילות. ההנחה תינתן אך ורק אם ההשתתפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות, משמע 10/11 חודשי פעילות.
לידיעתכם אין כפל הנחות!! משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה.
3. לא יינתנו הנחות, ללהקות מחול , להקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות, נבחרות האקרובטיקה ,שובבי הגבעה ,אלי שיר, מועדוני הגיל השלישי אביבים וסביונים וקבוצת יזמות 55 פלוס ומועדוני הנוער.
ללהקות המחול, נבחרות הגלגליות ונבחרת האקרובטיקה שובבי הגבעה לנרשמים בהרשמה מוקדמת תינתן הנחה חד פעמית על ספטמבר בגובה 50%.
4. השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
5. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

ביטולי חוגים / קורונה
1. ביטול חוג/סדנא יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, למתנ"ס גבעת שמואל פקס 03-5322745, אנא ודאו כי הגיע הפקס. או למייל [email protected] או בצור קשר באתר המתנס.
לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית! נא וודאו שהבקשה התקבלה.
2. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המקצועי בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.
3. במסגרת מנוי פעילות לתוכניות מועדוני הנוער, פעילות מנויי תרבות תיאטרון, סדרות תרבות, הרצאות 55 פלוס אין אפשרות לביטול לאורך תקופת המנוי.
4. ביטול חוג יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב . העזיבה תתקבל שבועיים קדימה ב- 15 או ב- 30 לחודש.
5.בנוסף המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העיסקה השנתי או 100₪ הנמוך מבניהם. למעט המקרה שהבטול נעשה בחודש ספטמבר 2021 שאז לא ייגבו דמי ביטול.
6. לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף קורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים, כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.
7. העדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי . המתנס יפעל להעביר את הפעילות באמצעים מקוונים ככל שהדבר אפשרי במידה ולא יקבל המשתתף ערכת פעילות ביתית.
8. במקרה בו יתבטל שיעור עקב כניסת המדריך לבידוד , או כניסת הקבוצה כולה לבדוד במידה והפעילות לא תועבר מקוון יוחזר השיעור בין התאריכים 1.7.22 ל 15.8.22 שיעור שיוחזר לא ינתן זיכוי כספי בגינו.
9. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוג במתכונת פרונטלית עקב הנחיות הממשלה בנוגע להגבלת התקהלות, החוג יתקיים במתכונת מקוונת ככל שהדבר אפשרי, במידה ולא ניתן יהיה לקיימו מקוון והפעילות לא תוחזר במהלך יולי אוג 2022, יוחזר התשלום היחסי בגין השיעורים שהתבטלו.

מעבר מחוג לחוג
1. מעבר מחוג לחוג יעשה בכתב בלבד, למזכירות לפקס 03-5322745, או למייל [email protected] אנא ודאו כי הגיע הפקס או המייל.
2. ניתן לעבור מחוג לחוג אך ורק בתחילת כל חודש ובהודעה מראש, על בסיס מקום פנוי ובאישור הרכז/ת.
3. לא ניתן להיכנס לשיעור ניסיון במהלך השנה ללא אישור הרכז המקצועי.
4. במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסומים באתר האינטרנט של המתנ"ס. מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל ו/או מבזה.- במידה ואינך מעונין נא לפנות בכתב למתנ"ס - [email protected]
5. הצהרת בריאות: הנני מצהיר /ה כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב/ת לדווח בהקדם האפשרי .
המתנס שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול ,הודעה על כך תשלח בכתב למשתתפים.


תקנון לצהרונים לשנה"ל תשפ"ב

דגשים כלליים לימי הקורונה מופיעים בתקנון הכללי תשומת ליבכם.

1.ימים ושעות הפעילות
א. בימים א`-ה` מתום הלימודים ועד השעה 17:00, איחורים תכופים יחויבו הוצאה מהצהרון.
ב. בחוה"מ סוכות יפעלו הצהרונים במתכונת מצומצמת- במספר מוקדים הידועים מראש, אותם נפרסם בלוח החופשות. בין השעות 7:30 – 13:00 לא כולל ארוחת צהרים. (בימים אלו נא לשלוח עם הילד/ה ארוחת עשר).
ג בימי חופשה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים ,בהתאם ללוח החופשות של צהרוני המתנס (יפורסם בתחילת השנה) בין השעות 07:30 – 16:30/16:00 (בימים אלו נא לשלוח עם הילד/ה ארוחת עשר).ובכפוף להחלטות ממשלה/רשות/החברה למתנ"סים
ד. בימים בהם הפעילות הפורמאלית של הגן/ ביה"ס מסתיימת מוקדם עקב מסיבות/ אירועים/ יום הורים וכד`.יפעל הצהרון במתכונת מותאמת עם הודעה מראש.

2. חודשי הפעילות

 • הפעילות תחל מתחילת שנת הלימודים , בהתאמה לפעילות של מערכת החינוך הפורמאלית.
 • בגני טרום טרום חובה יתקיים צהרון בימי ההסתגלות בהדרגה בהתאמה לגן הבוקר.
  פעילות מלאה בצהרון מסיום ימי ההסתגלות. ההורים יעודכנו בפרטים.
 • לוח חופשות / פעילות מפורט יפורסם באתר האינטרנט של המתנ"ס.
 • בגני הילדים מעבר ממסלול של 10 חודשים למסלול של 10 חודשים+ קיטנת יולי יתאפשר עד ה- 30/9/21.
 • בגני הילדים שנת הפעילות 1/9/2021 עד סוף יוני ,לנרשמים לקיטנה עד סוף יולי 22

3. אמצעי התשלום
א . הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המתנ"ס את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי מקדמה ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2021 ועד חודש יוני/ יולי 2022 כולל .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
ב. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
ג. אנו מסכימים כי המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
ד. ידוע לנו כי המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
ה. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.
במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 30 ₪ לכל רבע שעה.
ו. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב למתנ"ס אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב, ותאריך פירעון החוב ירשם כתאריך הרישום לצהרון.

4. אופן והסדרי התשלום
א. דמי קדימה בסך – 100 ₪ יגבו במעמד הרישום .סכום זה יופחת מסכום החודש הראשון ויוחזר במידה ולא נפתח צהרון בגן הבוקר בו הילד שוהה או בגן הסמוך לו וההורים אינם מעוניינים בסידורי הסעה/הולכה.
ב. לא יבוצעו החזרי תשלום על ההפרשים בגין מעבר בין המסלולים השונים, לאחר ה- 30/9/20.
ג. התשלום יתבצע בתחילת כל שנה מראש באמצעות כרטיסי אשראי / הוראת קבע.
ד. התשלום הינו עבור המסלול אותו בחרתם, כאשר התשלום הראשון ינוכה בחודש 1/9/2021
ה. למשלמים בכרטיסי אשראי, חשבונכם יחויב באופן אוטומטי ע"פ פרטי הכרטיס בו שולמו דמי הרישום החל מחודש ספטמבר ואילך, זאת בתנאי שלא הוגשה כל בקשה אחרת על טופס בקשה מסודר במזכירות המתנ"ס. במידה והכרטיס הוחלף מכל סיבה שהיא עליכם לעדכן בזמן אמת את מזכירות המתנס בפרטים המעודכנים.
ו. למשלמים בהוראת קבע- התשלום יחויב ב- 16 או 28 לכל חודש.
ז. לא נקבל ילד/ה לצהרון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד המלא.

5. ביטול צהרון
א. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה.
משתתף אשר מסכן את עצמו או את סביבתו ופוגע בפעילות הקבוצתית בצהרון, צוות ניהול הצהרון ומנהל המתנ"ס מוסמכים להחליט על המשך השתתפותו/ הוצאתו מהצהרון. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון. בשלב א`- הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב`- המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע ממועד השינוי המבוקש
ב. במקרה של ביטול צהרון - יחויבו דמי ביטול ל- 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
ג. ביטול צהרון יכנס לתוקף ב-1 או ב-16 בכל חודש לאחר הודעה בכתב של שבועיים מיום החלת העזיבה.
ד. הודעה על עזיבה תעשה בכתב בלבד! ,הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול צהרון, הודעה לא יאוחר משבועיים מהמועד המבוקש
ה. פקס: 7341822, דוא"ל עפ"י המתחמים. לגנים ט.ט. חובה – ט.חובה למאירה עפרי [email protected]
ו. לגני החובה לרחלי כץ [email protected]
ז. במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש!
ח. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון או מה 16 לחודש שלאחריו.
ט. אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.
החל מתאריך – 1/4/2022 אילך, לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים, המשתתף יחויב בתשלום שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים.

6. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים, בדודים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס
א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, מזג אוויר וכד` במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגן הימים שבהם לא פעל הצהרון. ההחלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק בעניין הפעלה שלמסגרות חינוך פורמאליות של גני הילדים.
ב. במקרה של שביתה מלאה, יבדוק צוות הצהרון אפשרות להפעיל את המסגרות החל מהיום השלישי לשביתה פעילות בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 07:30 ועד לשעה 16:30.בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף, בעלות של 60 ₪ ליום. זאת על בסיס רישום מוקדם.
ג. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך.
המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי המועצה או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס/ איחוד מסגרות בוקר.

7. בצהרונים מובהר כי במקרה של בידוד למשתתף ספציפי, לא יוחזרו תשלומים לאותו
משתתף על התקופה בה לא הגיע אל הפעילות. כמו כן במקרה של בידוד של כל המשתתפים בקבוצה או סגר כללי, יקבלו המשתתפים החזר חלקי בניכוי עלויות המתנ"ס. על אף האמור, במידה והמדינה תשפה את המתנ"ס בפועל בגין התקופה בה לא התקיימה הפעילות, יושב לכל משתתף חלקו היחסי מן השיפוי לאחר קיזוז עלויות המתנ"ס.

8. שיבוץ לצהרוני הגן ותנאים כללים
א. השיבוץ לצהרונים נעשה עפ"י השיבוץ הראשוני של גני העירייה
ב. על ההורה לעדכן את המתנ"ס בכל ביצוע שינוי בשיבוץ של מסגרות החינוך.
ג. מעבר בין הגנים לאחר השיבוץ הראשוני אינו מבטיח מקום בצהרון גן הבוקר, אלא על בסיס מקום פנוי.
ההרשמה היא בשיטת – "כל הקודם זוכה". פתיחת צהרון מותנית במספר מינימאלי של 22 ילדים. במידה והצהרון המבוקש לא יפתח ולא ימצא פתרון חלופי לשביעות הלקוח, יוחזרו דמי המקדמה והוראת קבע/כרטיס אשראי יבוטלו.
ד. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור את הצהרון אם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים יהיה פחות מ- 22, לאחר מתן הודעה להורים של 30 יום מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או קבלת פיצוי כלשהו.
ה. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לצרף קבוצות סמוכות עד ל-35 ילדים על פי התקן של משרד החינוך על מנת לתת מענה לגנים בהם לא הייתה הרשמה מספקת לפתיחת קבוצה. האיחוד יכלול קבוצות רב-גילים ושילוב בין החינוך הממלכתי /הממלכתי דתי/ חינוך מיוחד. במקרה של שילוב תיתכן פיצול הפעילות ל-2 יחידות שנתיות ב-כל אחת מהמסגרות המזינות.

9. הצהרת בריאות
א. ההורים מצהירים כי בריאות הילד/ה תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ב. הורים ימסרו לצוות המתנ"ס. מראש מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל/ת הילד/ה, בצירוף מסירת מידע מדוייק, כאמור מהווה תנאי לקבלת הילד/ה לצהרון.
ג. ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות. במידה וקיימות מגבלות רפואיות, ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת הילד/ה עם המוגבלות הרפואית לצהרון.
ד. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגישים לא טוב, סובלים מחום, דלקת עיניים, שילשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותניית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה החולה ו/או לא מרגיש טוב בזמן הצהרון.
ה. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.
ו. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו חש בטוב חלה על ההורים בלבד.
ז. הורי ילדים השייכים לחינוך המיוחד יתבקשו כתנאי השתתפות על פי צורך לחתום על טופס ויתור סודיות שיאפשר לצוות הצהרון לתת את המענה המלא לצרכי הילד/ה


תקנון לפעוטון אלונים לשנה"ל תשפ"ב

דגשים כלליים לימי הקורונה מופיעים בתקנון הכללי תשומת ליבכם.

1. מסגרת הפעילות
א. פעוטון "אלונים" יפעל בימים א`-ה` בין השעות 7:30- 17:00 / 7:30- 13:00 .כולל ארוחת בוקר וצהריים, ו-2 חוגי העשרה וביום שישי בין השעות 7:30- 12:00
ג. פעוטון "אלונים" יפעל מתאריך 1.9.2021 עד 8.8.2022 בהתאם ללוח חופשות מפורט שיחולק בתחילת השנה ויפורסם באתר האינטרנט של המתנ"ס.
ד. אנו מתחייבים לשלם למתנ"ס בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמסגרת לאחר שעות הסגירה, סך של 30 ₪ עבור רבע שעת איחור או חלק ממנה. (מלבד מקרים חריגים).
ה. פתיחת הפעוטון מותנית במספר מינימאלי של ילדים. דמי ההרשמה ע"ס 250 ₪ לא יוחזרו , תשלום המקדמה ע"ח ספטמבר 2021 ע"ס 750 ₪
ו. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסגור את הפעוטון אם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים יקטן, לאחר מתן הודעה להורים של 30 יום.
ז. ביטול ההרשמה ניתן עד ל30/5/2021 – לאחר תאריך זה לא תוחזר המקדמה ע"ח חודש ספטמבר 750 ₪. דמי ההרשמה לא יוחזרו .

2.אמצעי התשלום
א. הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המתנ"ס את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי רישום ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר 2021 ועד חודש אוגוסט 2022 כולל. התשלום ייגבה ב-11 תשלומים עבור 12 חודשים ויסתיים ביולי 2022 .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.
ב. אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
ג. אנו מסכימים כי המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
ד. ידוע לנו כי המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.
ה. ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב למתנ"ס אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב, ותאריך פירעון החוב ירשם כתאריך הרישום לצהרון.
ו. במקרה של בידוד למשתתף ספציפי בעקבות נגיף קורונה, לא יוחזרו תשלומים לאותו משתתף על התקופה בה לא הגיע אל הפעילות. כמו כן במקרה של בידוד של כל המשתתפים בקבוצה או סגר כללי, יקבלו המשתתפים החזר חלקי בניכוי עלויות המתנ"ס. על אף האמור, במידה והמדינה תשפה את המתנ"ס בפועל בגין התקופה בה לא התקיימה הפעילות, יושב לכל משתתף חלקו היחסי מן השיפוי לאחר קיזוז עלויות המתנ"ס.

3. אופן והסדרי התשלום
ו. דמי הרישום בסך – 250 ₪ יגבו במעמד הרישום .סכום זה אינו מופחת מהסכום הגלובלי ואינו ניתן בחזרה.
ז. המתנ"ס יגבה תשלום מקדמה בסך של 750 ₪ ע"ח ספטמבר 2021, שיגבה במעמד הרישום.
ח. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי / הוראת קבע.
ט. התשלום הינו עבור חודש ספטמבר 2021.
י. למשלמים בכרטיסי אשראי– חשבונכם יחויב באופן אוטומטי – ע"פ פרטי הכרטיס בו שולמו דמי הרישום החל מחודש ספטמבר ואילך, זאת בתנאי שלא הוגשה כל בקשה אחרת על טופס בקשה מסודר במזכירות המתנ"ס.
יא. למשלמים בהוראת קבע- התשלום יחויב ב- 16 או 28 לכל חודש.
יב. התשלום השנתי יגבה ב- 11 תשלומים שווים עבור 12 חודשים.
לא נקבל ילד/ה לפעוטון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד המלא.
על ההורה חלה האחריות לעדכן את פרטי מסלול התשלום במידה והשתנו בסמוך לשינוי.

4. הפסקת פעילות בפעוטון
א. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק/ להשהות פעילות של ילד בפעוטון מסיבות אי התאמה. משתתף אשר מסכן את עצמו או את סביבתו ופוגע בפעילות הקבוצתית בצהרון, צוות ניהול הפעוטון ומנהל המתנ"ס מוסמכים להחליט על המשך השתתפותו/ הוצאתו. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בשלב א`- הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב`- המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע
ב. ביטול השתתפות אפשרי רק עד ל- 25 לכל חודש במקרה של ביטול- - יחויבו דמי ביטול ל- 5% משווי העסקה השנתי או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
ג. הודעה על עזיבה תעשה בכתב בלבד! , למשרד המתנ"ס כשבועיים לפני מועד הביטול פקס: 7341822, דוא"ל: [email protected]
ד. הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול.
ה. במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש!
ו. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון לחודש שלאחריו.
ז. אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.
ח. במקרה של ביטול רישום לפני תחילת שנת הלימודים, עד 30/5/2021 יתאפשר החזר כספי, מלבד דמי הרישום.
ט. בכל מקרה של ביטול/ פרישה לא יוחזרו דמי הרישום בסך 250 ₪ . ביטול מאוחר מה – 30/5/21 לא יוחזרו דמי הרישום והמקדמה.
אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק.
החל בתאריך – 1/4/2022 אילך, לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים, המשתתף יחויב בתשלום שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים

5. הצהרת בריאות
א. ההורים מצהירים כי מצבו ההתפתחותי של הילד/ה, הן פיזי והן נפשי הינו תקין מכל המבחינות ומתאים לגילו, והם ימציאו למתנ"ס אישור רפואי, כפי שיידרש.
ב. אין לשלוח ילד חולה לפעוטון. או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
ג. חזרת הילד מחופשת מחלה מותנית בהצגת אישור רפואי.
ד. ידוע לנו כי לא ת/יוכל להתקבל לגן ללא אישור רפואי.
ה. ילד/ה הזקוק לסיוע מיוחד על מנת להשתלב בקבוצה – תהיה במימון ההורים.


תקנון מעון רימון על פי תקנות התמ"ת משרד העבודה

לאתר משרד העבודה והרווחה בנושא מעונות יום לחצו כאן >
דגשים כלליים לימי הקורונה מופיעים בתקנון הכללי תשומת ליבכם.

לידיעתכם, מעונות היום והמשפחתונים שבפיקוח נדרשים לספק לכם ולילדיכם תנאים הולמים כנדרש על פי כללי ונוהלי האגף למעונות יום ומשפחתונים.
זכויות אלו מגיעות לכם גם אם חתמתם על הסכם שבו נאמר אחרת.

1.שכר הלימוד
שכר הלימוד למסגרת הינו מפוקח. הסכום המעודכן מפורסם באתר.
כל דרישה לתשלום מעבר לשכר הלימוד הבסיסי אינה אפשרית, אלא אם נעשתה בהסכמתם של כל ההורים בכתב, ורק אחרי קבלת הילדים למעון, על פי נוהל חריגה מסל שירותים.
באפשרותכם להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד.

במקרה של בידוד למשתתף ספציפי בעקבות חשיפה לנגיף הקורונה , לא יוחזרו תשלומים לאותו משתתף על התקופה בה לא הגיע אל הפעילות. כמו כן במקרה של בידוד של כל המשתתפים בקבוצה או סגר כללי, יקבלו המשתתפים החזר חלקי בניכוי עלויות המתנ"ס. על אף האמור, במידה והמדינה תשפה את המתנ"ס בפועל בגין התקופה בה לא התקיימה הפעילות, יושב לכל משתתף חלקו היחסי מן השיפוי לאחר קיזוז עלויות המתנ"ס.

2.זמני הפעילות והחופשות
זמני הפעילות והחופשות נקבעים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים, ומפורסמים באתר.
ימי הסתגלות בתחילת שנת הלימודים מתקיימים רק עבור ילדים חדשים. ילדים שכבר היו במסגרת חינוכית בשנה הקודמת ישהו במסגרת החינוכית במתכונת של יום לימודים מלא כבר מהיום הראשון.

3.מספר ילדים בכיתה
לכל כיתת מעון נקבע מספר ילדים מירבי, המפורט ב"אישור התפוסה" של הארגון. אתם רשאים לדרוש מהמסגרת המפעילה את אישור התפוסה.

4.השגחה במעון
בכל שעות הפעילות, כולל בשעות המנוחה והשינה, נדרשת השגחה של איש צוות. ההשגחה צריכה להיות גם במבנה וגם בחצר.
אם הילד או הילדה אינם מעוניינים לישון, יש לאפשר לו פעילות שקטה שלא תפריע לשאר הילדים, ומצד שני תתאים לצרכיו.

5.תזונה
תפריט הארוחות חייב להיות מפורסם בלוח המודעות להורים, חתום בחתימת תזונאי/ת מוסמך/ת.

6.בטיחות
האגף למעונות יום ומשפחתונים מקפיד על ביצוע בקרה בטיחותית באמצעות מומחי בטיחות בכלל המסגרות ודורש מהארגונים המפעילים לתקנם באופן מיידי.
אם זיהיתם מפגעי בטיחות שעלולים לסכן את שלומם, בריאותם ובטיחותם של הילדים עליכם לפנות להנהלת המעון בדרישה לתיקונם או הסרתם באופן מיידי. במקרים בהם אין היענות ניתן לפנות לאגף למעונות יום ומשפחתונים.

7.הסביבה החינוכית והטיפולית
הסביבה החינוכית והטיפולית במסגרת החינוכית צריכה להיות מותאמת לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, בהתאם לשכבת הגיל שלהם.
הגירויים הנמצאים בסביבה החינוכית והטיפולית צריכים להיות נגישים לילדים, מותאמים התפתחותית ועונים על הצרכים המוטוריים, הקוגניטיביים והרגשיים של הילדים.


תקנון הקונסרבטוריון תשפ"ב

דגשים כלליים לימי הקורונה מופיעים בתקנון הכללי תשומת ליבכם.

נא קראו בעיון רב את התנאים והנהלים המפורטים .רישום לחוג מהווה הסכמה מצידכם לאמור

1.מסגרת הלימוד
א. משך שנת הלימודים החל מיום 1.9.21-31.7.22.
ב. לוח חגים ומועדים נלקחו בחשבון בחישוב עלות (לוח חופשות מצורף).
ג. הנהלת הקונסרבטוריון שומרת לעצמה הזכות להעביר מקבוצה לקבוצה וזאת משיקולים מקצועיים.
ד.בכל מקרה של שינוי בהרכב הקבוצה רשאית ההנהלה לצרף את התלמיד/ה לקבוצה מתאימה לרמתו/ה או לחילופין לשנות את שכר הלימוד בהתאם.
ה. פתיחת כל קבוצת לימוד מותנית במספר מינימום של משתתפים.

2.ח י ס ו ר י ם
א. כל שעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובתו, למעט מקרה של מחלה בו יידרש התלמיד להציג אשור רפואי ולהודיע על אי הופעתו לשיעור לפחות יום קודם.
ב. במקרה של היעדרות תלמיד מסיבות מחלה משבועיים ומעלה, יזוכה התלמיד במחצית שכר הלימוד עבור תקופת המחלה, וזאת לאחר המצאת אישור רפואי מתאים.
ג. במקרה של היעדרות תלמיד משעורים מכל סיבה אחרת לא יינתן זיכוי משכר הלימוד.
ד. שעור המתבטל מצד המורה או המוסד יינתן במועד אחר בתאום עם התלמיד.

3.תנאי הרשמה ותשלום
א. עלות שעורי הנגינה כוללים דמי ביטוח עבור התלמיד, הוצאות רישום התלמיד, קונצרטים תעודות וכיו"ב. התשלומים ייעשו בהוראת קבע או באשראי החל מיום 1.9.21-31.7.22.
ב. תשלום שכר הלימוד אינו כולל ספרי לימוד או חוברת נגינה מכל סוג שהוא.
ג. אי תשלום הלימוד במועד, יחויב בריבית והפרשי הצמדה מלאים.

4.הנחות
א. הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של 5% לחוג שני 10% לחוג שלישי ומעלה הזול מבניהם. הנחה זו תקפה רק לחוגי המתנ"ס בלבד ואינה כוללת פעילויות אחרות.
ב. שימו לב! לנרשמים ברישום מוקדם בלבד תינתן הנחת 10% מהעלות החודשית. ההנחה תינתן אך ורק אם ההשתתפות באותו החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות, משמע 11 חודשי פעילות. לידיעתכם אין כפל הנחות!!
משתתף שיסיים את פעילותו לפני סוף השנה ישיב את דמי ההנחה.
ג. לא יינתנו הנחות, ללהקות ייצוגות, שובבי הגבעה ,ואלי שיר.
ד. השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף.
ה. התשלום עבור סדנאות אינו מזכה בהנחה מכל סוג שהוא.

5.ביטולי חוגים
א. ביטול חוג יעשה באמצעות טופס ביטול בלבד, למתנ"ס גבעת שמואל פקס 03-5322745, אנא ודאו כי הגיע הפקס. או למייל [email protected] לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית!
ב. ניתן לבטל השתתפות או לעבור לחוג אחר בכל עת באישור הרכז המקצועי בלבד וכל זאת בסמוך להודעה בכתב.
ג. ביטול יתאפשר בכל עת בהודעה מראש בכתב שבועיים לפחות מיום בקשת הביטול . העזיבה תתקבל ב- 15 או ב-30
לחודש.
ד. המתנ"ס יגבה דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 5% משווי העיסקה השנתי או 100 ₪ הנמוך מבניהם. למעט
בחודש ספטמבר 2021
ה. ללא הודעת הורה בכתב על סיום הלימודים תראה ההנהלה את התלמיד כממשיך לימודים לכל דבר.